خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

استاندارد


 IMS چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه سیستمی متشکل از سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و سیم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

– ارزیابی مشاورین ، پیمانکاران و تأمین کنندگان

– ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات

– حذف و کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی

– اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود

– تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و کیفیت

– ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری

– افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته ( سیستماتیک )

– برنامه ریزی و زمانبندی اصولی و منطقی تولید و خدمات

– و دهها مزیت دیگر

       تعاریف:

       – کیفیت: کیفیت درجه ای از برآورده سازی الزامات توسط مجموعه ای از ویژگی های ذاتی است

       –  بهبود مستمر: افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و سایر طرف های ذی نفع می باشد

 – جنبه زیست محیطی: بخشی از فعالیتها، خدمات یک سازمان که با محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد. -ارزیابی ریسک: فرآیند کلی برآورد ابعاد و گستردگی ریسک ناشی از خطر با در نظر گرفتن کفایت تمامی   کنترل های موجود

       شرح خدمات IMS

       –  تعیین و تدوین خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت ، زیست محیطی و کیفی و برنامه های سازمان .

       – تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان

       – –         ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

       – نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی

       – تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث ، جنبه ها ، پیامدها

       – شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها

       – تعیین،شناسایی و کنترل ریسک ، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی

       – –         ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان

      – تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان

      – برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی

      – مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

      – بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان

      – تدوین طرح های کیفی ،روشهای کنترلی و بازرسی مواد اولیه،حین تولید و محصول نهایی

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان