نمایندگی کلید مینیاتوری اشنایدر

استاندارد


فروش انواع کلید های مینیاتوری تک پل ، ۲پل ، ۳پل و ۴پل برند اشنایدر 

فروش کلید های مینیاتوری از نوع (B,C,D,K(curve برند اشنایدر 

کدهای 

۲۳۰۰۹ ،۲پل ۲۵آمپر . ۲۳۰۴۷ ،۴پل ۶۳آمپر ۳۰ میلی .

۲۴۰۷۸ ،۲پل ۲۰آمپر . ۲۴۳۲۶ ، ۴پل ۳۲آمپر .

۲۴۳۳۲ ،۲پل ۲آمپر .۲۴۳۳۴ ، ۲پل ۴آمپر .

۲۴۳۳۵ ، ۲پل ۶آمپر .۲۴۳۳۶ ، ۲ پل ۱۰آمپر .

۲۴۳۳۷ ، ۲پل ۱۶آمپر .۲۴۳۴۰ ، ۲پل ۳۲آمپر .

۲۴۳۴۱ ، ۲پل ۴۰آمپر .۲۴۳۴۵ ، ۳پل ۲آمپر .

۲۴۳۴۷ ، ۳پل ۴آمپر .۲۴۳۴۸ ، ۳پل ۶آمپر .

۲۴۳۴۹ ، ۳پل ۱۰آمپر .۲۴۳۵۰ ، ۳پل ۱۶آمپر .

۲۴۳۵۱ ، ۳پل ۲۰آمپر .۲۴۳۵۲ ،۳پل ۲۵آمپر .

۲۴۳۵۳ ، ۳پل ۳۲آمپر .۲۴۳۵۴ ،۳پل ۴۰آمپر .

۲۴۳۵۵ ،۳پل ۵۰آمپر .۲۴۳۵۶ ،۳پل۶۳آمپر .

۲۴۳۶۷ ، ۴پل ۴۰آمپر .۲۴۳۹۶ ،تک پل ۲آمپر .

۲۴۳۹۸ ،تک پل ۴آمپر .۲۴۳۹۹ ،تک پل ۶آمپر .

۲۴۴۰۱ ،تک پل ۱۰آمپر .۲۴۴۰۳ ،تک پل ۱۶آمپر .

۲۴۴۰۴ ، تک پل ۲۰آمپر .۲۴۴۰۵ ،تک پل ۲۵آمپر .

۲۴۴۰۶ ، تک پل ۳۲آمپر .۲۴۴۰۷ ،تک پل ۴۰آمپر .

۲۴۴۰۹ ، تک پل ۶۳آمپر .A9F74102 ,تک پل ۲آمپر . تک پل ۴آمپر ،A9F74104 . تک پل ۶آمپر ،A9K24106 . تک پل ۱۰آمپر ،A9K24110 .

تک پل ۱۶آمپر ،A9K24116 . تک پل ۲۰آمپر ، A9K24120 . تک پل ۲۵آمپر ،  A9K24125 .

تک پل ۳۲آمپر ،A9K24132 .

۳پل ۱۶آمپر A9K24316 .

۳پل ۲۰آمپر ، A9K24320. 

۳پل ۲۵آمپر ، A9K24325 .

۳پل ۳۲آمپر ، A9K24332 .

۳پل ۴۰آمپر ، A9K24340 .

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان