راهنمایی مدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر۳۰روز

استاندارد


به راحتی از موسسه آموزش پردیس دانشگاهی مدرک تعیین سطح دریافت نمایید

فقط کافیست اسم به همراه سطح درخواستی با نام شهرستان زندگی به شماره ۵۰۰۰۲۴۱۱۴۰ پیامک نمایید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید

مدارک در سطوح مختلف :

معادل کاردانی:یک سال سابقه+سواددیپلم

معادل کارشناسی:۳سال سابقه+سوادکاردانی

معادل کارشناسی ارشد:۵سال سابقه+سوادکارشناسی

معادل دکترا:۱۰سال سابقه+سوادکارشناسی ارشد

استفاده و کاربرد مدارک در جاهای مختلف از جمله:

برای تکمیل رزومه کاری

استفاده تقدیرنامه

تجمیع دوره های آموزشی

بالابردن وجهه اجتماعی فرد

کمک به مدیرمسئولی ویافنی

کمک به استخدام وارتقاشغلی دربرخی شرکتهاوکارخانجات خصوصی بستگی به ضوابط داخلیشان

در ضمن این مدارک موردتاییدوزارت علوم وسازمان فنی وحرفه ای نبوده وقابلیت ادامه تحصیل ندارند

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت