تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی) ((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION µs/cm

استاندارد


شرکت شیمیائی و صنعتی جام اکسیر پارسیان

تولید کننده محلولهای بافر PH=4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-1.0-12.0

محلولهای استانداردTOC,COD,BOD&TURBIDITY

و محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی)

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 74 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 84 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 147 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION210 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 315 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 415 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 1020 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 1413 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 1990 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 2930 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 3860 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 8963 µs/cm

((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 18000 µs/cm

۸۸۸۰۲۹۱۷-۸۸۸۰۴۸۴۵-۰۹۱۹۵۰۵۴۵۷۷-۰۹۳۵۲۲۱۲۶۲۱-۰۹۱۲۱۲۲۰۰۸۵

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان