فروش ترانس جریان ( سی تی ) و ترانس ولتاژ ( پی تی )

استاندارد


تامین انواع ترانس های اندازه گیری فشار متوسط و فشار ضعیف شامل ترانس جریان (سی تی) و ترانس های ولتاژ (پی تی) از سازنده های مورد تایید توانیر، وزارت نفت و شرکت های توزیع

همکاری با مجموعه های الکترومبدل آرمان (اما)، مگ الکتریک (مگ)، نیرو ترانس (نیرو)، الکترو پژواک (رضا ترانس ورک)، نوین هریس پویا (هریس)

 

ترانس های جریان (CT)

ترانس جریان ۶٫۶، ۱۲، ۲۴ و ۳۶ کیلوولت داخلی با نسبت تبدیل های

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۱۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۱۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۱۵۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۱۵۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۲۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۲۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۲۵۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۲۵۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۳۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۳۵۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۴۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۴۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۵۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۵۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۶۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۶۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵، ۵/۸۰۰ آمپر

ترانس جریان ۴۰۰ ولت، کلاس ۱، ۵/۸۰۰ آمپر

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۱۵ و ۵/۵/۱۵ آمپر، کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۲۰ و ۵/۵/۲۰ آمپر، کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۲۵ و ۵/۵/۲۵ آمپر، قابلیت کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۳۰ و ۵/۵/۳۰ آمپر، قابلیت کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۴۰ و ۵/۵/۴۰ آمپر، کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۵۰ و ۵/۵/۵۰ آمپر، کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۷۵ و ۵/۵/۷۵ آمپر، قابلیت کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۱۰۰ و ۵/۵/۱۰۰ آمپر، کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس جریان ۲۴ کیلوولت، ۵/۱۵۰ و ۵/۵/۱۵۰ آمپر، کلاس ۰٫۵FS10، ۵P10

ترانس ولتاژ (PT)

ترانس ولتاژ ۲۴ کیلوولت تک فاز ۲۰ کیلوولت به ۱۱۰ ولت، کلاس ۰٫۵+۳P

ترانس ولتاژ ۲۴ کیلوولت دو فاز ۲۰ کیلوولت به ۱۰۰ ولت، کلاس ۰٫۵+۳P

 

 

ترانس جریان –  ترانس ولتاژ – CT – PT –  سی تی –  پی تی –  مگ الکتریک –  نیرو ترانس –  الکترو پژواک –  رضا ترانس – ترانس جریان –  ترانس ولتاژ – CT – PT –  سی تی –  پی تی –  مگ الکتریک –  نیرو ترانس –  الکترو پژواک –  رضا ترانس – ترانس جریان –  ترانس ولتاژ – CT – PT –  سی تی –  پی تی –  مگ الکتریک –  نیرو ترانس –  الکترو پژواک –  رضا ترانس – ترانس جریان –  ترانس ولتاژ – CT – PT –  سی تی –  پی تی –  مگ الکتریک –  نیرو ترانس –  الکترو پژواک –  رضا ترانس – ترانس جریان –  ترانس ولتاژ – CT – PT –  سی تی –  پی تی –  مگ الکتریک –  نیرو ترانس –  الکترو پژواک –  رضا ترانس

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان