درمان اعتیاد توسط داروی گیاهی ایرانیان

استاندارد


                دارو گیاهی ایرانیان            

                ترک اعتیاد تضمینی            

(تریاک،شیره،هروئین،کراک متادون وترامادول)

____________________________________

هنگام درمان اثری ازدرد،خماری،رعشه،خمیازه،

 عرق سرد ، بداخلاقی ،بیحالی و کم حوصلگی 

                       وجودندارد.                      

درمان بصورت سرپایی و پنهانی انجام میشود

         ونیازی به بستری شدن نیست.        

وزن ازدست رفته و چهره پریشان بیمار, طی 

             چند روز بازسازی میشود.            

    این دارواعتیادآورنبوده ودرترکیبات آن هیچگونه     موادشیمیایی،مرفین یا مشتقات آن 

 وجود ندارد.وبعداز۷۲ساعت از شروع مصرف 

  این دارو تست اعتیاد بیمار منفی می‌باشد.

    این دارو بسیارنیروزا بوده وهنگام مصرف

         فعالیت روزانه بیماربیشترمیشود.   

    این دارو شخص بیمار راکاملآ از وسوسه 

                 موادمخدر رهامیسازد.                 

بایکبارمصرف این دارو،خودشما آنرابه بیماران 

                  دیگرتوصیه میکنید.              

   مشاوره تخصصی اعتیاد بصورت رایگان

             تلفن :  ۰۹۳۵۵۱۰۴۰۷۸       

            موسوی ۰۹۳۸۳۱۵۵۸۰۰      

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان