نرم افزار ارزیابی عملکرد (مدیریت عملکرد)

استاندارد


ارزشیابی عملکرد پرسنل سازمان با جدیدترین استانداردهای ارزیابی در سیستم ارزشیابی عملکرد نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی مصباح با امکانات زیر:

امکان تعریف انواع ارزیابی ها مانند ارزیابی ۱۸۰ درجه و ..

امکان نرمال سازی ارزیابی ها به صورت اتوماتیک

امکان تعریف و انتقال ارزیابی به کارتابل

امکان اخذ گزارش های متنوع

امکان انتقال نتایج به پرسنل سازمان و سایر سیستم ها

امکان انتقال ارزیابی های به دوره های آتی

امکان تعریف قوانین و عملکرد بر اساس چارت سازمانی

ارسال فرمها به کارتابل افراد مدنظر براساس مدل ۳۶۰ درجه یا مدلهای تعریف شده توسط مدیرسیستم

تعریف دوره های مختلف ارزشیابی (سالانه، فصلی، ماهانه و بازه های زمانی دلخواه)

امکان ثبت فرمهای ارزشیابی بر اساس سطوح اختیار ارزشیابی هر مدیر برای پرسنل زیر مجموعه

امکان دسته بندی و ارسال فرمها و ارزیابی عملکرد به شکل فردی وگروهی متناسب با گروهبندی مورد نیاز

ارسال فرمها به سطوح بالا ،پایین وهمسطح براساس اشتغال آن فرد درآن مرکز

قابلیت مشاهده نمرات ارزیابی هردوره درپرونده پرسنلی

امکان تعریف چارت مجزا از چارت سازمانی با تعیین سطوح تائید کننده و مدیر

امکان ارائه وزن به افراد نمره دهنده براساس چارت سازمانی

امکان تعریف سطوح رفتار و انتصاب پرسنل برای هریک از سطوح

امکان تعریف وزن وظایف و شایستگی های دوره

تعریف معیار – زیرمعیار – شاخص (عمومی و اختصاصی ،تشویقی و ویژه برای هر شغل)

امکان محاسبه نمرات هرفردو قراردادن در نمودار نرمال مطابق فرمول استاندارد نرمالسازی امکان ثبت وقایع حساس برای پرسنل و اجبار به مشاهده آن در هنگام ارزیابی پرسنل

 دریافت نظرات ودریافت اعتراضات و پاسخ به اعتراضات

ارزشیابی،ارزیابی ۱۸۰ درجه،سامانه مدیریت عملکرد پرسنل ،سامانه مدیریت عملکرد کارکنان،سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان ،سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل،سامانه ارزیابی عملکرد،نرم افزار ارزیابی عملکرد،سیستم ارزشیابی عملکرد،سیستم ارزشیابی عملکرد پرسنل ،سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان،سیستم ارزشیابی عملکرد ،سیستم ارزیابی عملکرد،ارزشیابی پرسنل ،ارزشیابی کارکنان، رم افزار ارزیابی ، نرم افزار ارزشیابی ، نرم افزار ارزشیابی پرسنل ، نرم افزار ارزیابی پرسنل، نرم افزار ارزیابی کارکنان ، نرم افزار ارزشیابی کارکنان ، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان ، نرم افزار ارزشیابی عملکرد کارکنان ، نرم افزار ارزیابی عملکرد پرسنل، نرم افزار ارزیابی عملکرد پرسنل ، ارزشیابی عملکرد پرسنل ، نرم افزار مدیریت عملکرد پرسنل ، نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان ، ارزیابی عملکرد پرسنل، ارزیابی پرسنل، سامانه ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه، سیستم مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی ، نرم افزار منابع انسانی ، نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی، نرم افزار منابع انسانی، نرم افزارهای منابع انسانی، نرم افزار منابع انسانی تحت وب، نرم افزار hrm، نرم افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی، سیستم مدیریت منابع انسانی، سیستم نرم افزار منابع انسانی، نرم افزارهای سیستم منابع انسانی، سیستم جامع منابع انسانی، سیستم منابع انسانی، نرم افزار سیستم مدیریت منابع انسانی، نرم افزار سیستم اطلاعات منابع انسانی

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان