نقاشی ساختمان سپید نما کرج

استاندارد


 

( مصالح به کار رفته بر عهده پیمانکار می‌باشد )

  ۱- اجرای هر متر مربع رنگ روغنی ۱۸۰٫۰۰۰ ریال روی گچ

  ۲- رنگ پلاستیک استاندارد هر متر مربع به مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰ ریال روی گچ

 ۳- درب و پنجره های آهنی و چوبی و نرده ای هرمترمربع با مصالح با اوصاف فوق ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

  ۴ – چهارچوب های آهنی هر متر طول با مصالح ۹۵٫۰۰۰ ریال

  ۵ – چهارچوب های چوبی با مصالح با اوصاف فوق ۱۲۰٫۰۰۰ ریال

  ۶ – ابزارهای گچی هر متر طول بری رنگ روغنی ۶۵٫۰۰۰ ریال

  ۷ – برای رنگ پلاستیک هر متر طول ۵۰٫۰۰۰ ریال

 ۸ – رنگ حلال با آب اکرلیک هر متر مربع ۱۳۰٫۰۰۰ ریال

  ( مصالح به کار رفته اگر بر عهده کارفرما باشد به شرح ذیل می باشد )

  ۱ – اجرای رنگ روغنی از روی گچ با وضعیت عالی که در بالا نیز به آن اشاره شده است، هر متر مربع ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

  ۲ – هر متر مربع رنگ پلاستیک ۸۰٫۰۰۰ ریال

  ۳ – درب و پنجره فلزی و نرده ای ۹۰٫۰۰۰ ریال

  ۴ – چهارچوب های فلزی هر متر طول ۸۰٫۰۰۰ ریال

 ۵ – چهارچوب های چوبی هر متر طول ۷۵٫۰۰۰ ریال

  ۶ – رنگ روغنی متر طول ابزارها ۶۰٫۰۰۰ ریال

  ۷ – ابزار پلاستیکی ۴۰٫۰۰۰ ریال

  ۸ – رنگ حلال با آب اکرلیک هر متر مربع با ۸۵٫۰۰۰ ریال 

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت