نرم افزار مالیاتی

استاندارد


مشاوره مالیاتی

نرم افزار مالیاتی شامل:

نمونه اظهارنامه های مالیاتی و دستورالعمل تکمیل آنها

فهرست جرائم ، تشویق ها ، معافیت ها و تکالیف مودیان بر اساس قوانین مالیاتی

نمونه فرم های مالیاتی

ضرایب تشخیص درامد

متن کامل قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت تنقیح شده

مدیریت شخصی (امکان ثبت سوابق مالیاتی)

واژه نامه تفصیلی

مجموعه کاملی از قوانین و مقررات مالیاتی شامل :

·         بخش نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی

·         آیین نامه ها و تصویب نامه های هیات وزیران

·         آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

·         آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

·         فرامین رهبری

وسایر قوانین مالیاتی در موضوعات :

تخفیف ها و معافیت های مالیاتی ، حسابداران رسمی ، قوانین بودجه ، برنامه های ۴ و ۵ توسعه ، مالیات های غیر مستقیم ، سرمایه گذاری خارجی ، اسناد و اوراق ، نظام صنفی ، حمایت از آزادگان و حقوق معلولان ، مهریه ، ارث ، موافقت نامه های مالیاتی ایران با سایر کشورها

امکانات نرم افزار :

نمایش مستقیم قوانین و مقررات مربوط به مواد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در کنار هر ماده

ارتباط بین قوانین و مقررات مربوط به یکدیگر

امکان بروز رسانی مجموعه از طریق اینترنت

جستجوهای مختلف بر اساس شماره عنوان ، تاریخ ، مرجع تصویب کننده ، شماره ماده ، متن و…

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان