ثبت شعبه شرکت خارجی

استاندارد


شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند.
۱-اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
۲- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
۳- گزارش توجیهی ( حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه )
همچنین ماده ی ۸ نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:
۱)اظهارنامه ی ثبت به فارسی
۲)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.
هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
به موجب ماده ی ۱۸ نظامنامه ی مذکور، پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
۱) نام کامل شرکت
۲) نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
۳) مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
۴) تابعیت شرکت
۵) مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
۶) در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است
۷) شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
۸) تاریخ ثبت
۹) امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
۱۰) قید محل شعبه

تماس با ما :

تهران، خیابان جردن، خیابان دستگردی (ظفر) ، پلاک ۲۷۷، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه ۵، واحد ۱۰

۰۲۱۹۶۶۹

https://sabticall.com

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت