تبدیل سوابق شغلی شمابه مدرک معادل کاردانی تا دکتری

استاندارد


تبدیل سوابق شغلی شما به مدرک معادل کاردانی تا دکتری

مشاوره جهت تبدیل سوابق کاری و علمی و مهارتهای فنی به مدرک معادل در مقاطع دیپلم، کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکترا 

۱٫شرایط معادل دیپلم : 

داشتن مدرک سیکل یامعادل وداشتن دوره آموزشی۵۴۰ساعت/داشتن۱سال سابقه کار 

۲٫شرایط معادل کاردانی : 

داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یامعادل وداشتن دوره آموزشی۸۰۰ساعت/داشتن ۳ سال سابقه کار 

۳٫ شرایط معادل کارشناسی : 

داشتن مدرک دیپلم یاپیش دانشگاهی یاکاردانی یامعادل وداشتن۱۶۰۰ساعت دوره آموزشی/داشتن۵سال سابقه کار 

۴٫شرایط معادل کارشناسی ارشد : 

داشتن مدرک کارشناسی یامعادل وداشتن۲۲۰۰ساعت دوره آموزشی/داشتن۷سال سابقه کار 

۵٫ شرایط معادل دکترا : 

داشتن مدرک کارشناسی ارشدیامعادل وداشتن۲۶۰۰ساعت دوره آموزشی/داشتن۱۰سال سابقه کار 

کاربردمدرکهادراخذپروانه کسب-استخدام درشرکتهاوکارخانجات -افزایش حقوق-ارتقاءرتبه شغلی-وجه اجتماعی وپرکردن رزومه کاری می باشد.

۰۹۱۴۵۶۳۰۴۵۱و ۰۹۱۴۹۷۴۰۴۱۸

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان