سامانه ثبت تماس های ورودی و خروجی مجموعه

استاندارد


§        تعریف محصولات مختلف

§        وارد کردن شهرهای مختلف

§        وارد کردن دسته بندی مشتری

§        وارد کردن وضعیت های مختلف مشتری

§        وارد کردن عناوین تماس

§        تعریف کاربر با سطوح دسترسی مختلف

§        مشتری

o       ایجاد مشتری با مشخصات کامل

o       وارد کردن مشتری توسط فایل اکسل

o       تعیین میزان اهمیت مشتری (اعتبار)

o       مشخص کردن نوع مشتری

o       تعیین وضعیت برای مشتری

§        ثبت تماس مشتری

o       تعیین ورودی یا خروجی بودن تماس

o       ثبت توضیحات کاربر ، مشتری و نتیجه تماس به صورت جداگانه

o       ثبت تاریخ تماس برای اینده جهت تماس های رزرو

§        گزارش مشتریان با فیلترهای متنوع  و خروجی اکسل

§        گزارش تماس های انجام شده با فیلترهای متنوع  و خروجی اکسل

§        گزارش تماس های انجام نشده (رزرو) که در تاریخ خاص باید انجام شود

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان