نرم افزار یکپارچه اموال و دارایی ثابت

استاندارد


نرم افزار یکپارچه
اموال و دارایی ثابت

مولفه اصلی سرمایه
سازمان چیست ؟ آیا خارج از این است که نرم افزار اموال به عنوان مولفه اصلی سرمایه
سازمان می باشد ؟ برای مدیران در دسترس بودن اطلاعات جامع و به هنگام و دسترسی به لیست
کلیه اموال و دارائی های شرکت امری اجتناب ناپذیر است. یکی از فرآیندهای مهم به خصوص
در شرکت های تولیدی نگهداری اطلاعات اموال در نرم افزار داراییهای ثابت و همچنین محاسبات
و ثبت اسناد مربوط به استهلاک اموال است که اگر این اطلاعات به صورت یکپارچه و در دسترس
نباشد ، هزینه های زیادی برای بدست آوردن این اطلاعات باید پرداخت کرد.

راه حل اصلی این
موضوع چیست؟ استفاده از نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت که به صورت یکپارچه و متمرکز
کلیه فعالیت های سازمان را پوشش دهد و با سایر نرم افزار های سازمان لینک باشد ، بخشی
از نرم افزارهای یکپارچه شرکت داده پردازی آرین سیستم ، نرم افزار اموال و دارائی ثابت
است که با هدف پوشش کلیه نیازهای حیطه کاری اموال و داراییهای ثابت طراحی شده است.
وظیفه سیستم اموال و دارائی ثابت آرین سیستم مدیریت و مکانیزاسیون عملیات مربوط به
اموال سازمانی و با امکان یکپارچگی کامل و گرفتن گزارشات آنلاین برای استفاده در دیگر
سیستم ها و گزارشات تحلیلی حسابداری اموال می باشد.

ویژگیهای نرم
افزار اموال و داراییهای ثابت آرین سیستم
:

-
امکان تعریف اموال با شماره پلاک قدیم و جدید و مشخصات کامل

-
امکان تعریف قوانین استهلاک و نرخ های استهلاک دارائی ها و تعیین روش استهلاک برای
هر گروه دارایی

-
امکان تعریف گروه و طبقه دارائی ها

-
امکان معرفی جمعدار
اموال

-
صدور سند استقرار دارایی ثابت و ارزشیابی دارایی ها

-
صدور سند خرید ، تولید ، دریافت از انبار

-
صدور سند مستهلک نمودن ، فروش ، اسقاط نقل و انتقال تعمیرات اساسی و تغییر وضعیت دارایی
ثابت

-
صدور سند تجدید ارزیابی دارایی ها

-
صورت برداری دارایی ثابت و بیمه گروهی دارایی ها

-
محاسبه استهلاک دارایی ها بر اساس شماره پلاک ، گروه اموال به روش های مختلف نزولی
، مستقیم و …

-
صدور سند حسابداری اسناد اموال و داراییهای ثابت

-
انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای
office
و قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات

-
گزارشات مرور دارایی ها بر اساس گروه دارایی ها ، طبقه دارایی ها ، محل استقرار و مرکز
هزینه

-
گزارشات خرید ، تولید ، اهداء ، دریافت از انبار ، استقرار دارائی ها بر اساس مرکز
هزینه ، گروه دارایی و …

-
گزارشات فروش ، اسقاط ، تجزیه ، تلفیق دارایی ثابت بر اساس مراکز هزینه گروه دارایی

-
گزارشات دارایی ها تجدید ارزیابی شده

-
گزارش کارت دارایی ثابت

-
گزارشات دارایی ثابت بر اساس استفاده کنندگان و محل استفاده

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان