نرم افزار حسابداری جهش نوین

استاندارد

امکانات ویژه نرم افزار حسابداری جهش
۱. دریافت اطلاعات سر فصل حساب ها از نرم افزار ها یی همچون Excel و …
۲. دریافت اطلاعات اسناد حسابداری از نرم افزار ها یی همچون Excel و …
۳. امکان استفاده از نرم افزار بصورت چند شرکتی و معرفی شرکت ها و نمایندگی های مختلف و انجام عملیات مختلف بصورت مجزا.
۴. امکان تبادل اطلاعات همچون سر فصل حساب ها و اسناد بین شرکت ها و نمایندگی های مختلف. (قابلیت چند شرکتی)
۵. امکان تهیه گزارشات ترکیبی و تجمیعی از چندین شرکت و یا نمایندگی. (قابلیت چند شرکتی)
۶. گزارش ساز حسابداری. (جهت ایجاد گزارش های مختلف همچون سود و زیان)
٧. گزارش ساز ۳ بعدی.
٨. گزارش تجزیه سنی. (وضغیت دریافتی و پرداختی فاکتورها، نسبت به اسناد حسابداری)
۹. تهیه صورت گردش کالا از اسناد حسابداری.
۱۰. تهیه گزارش صورت های مالی.
۱۱. امکان ارسال SMS از لیست بدهکاران و بستانکاران.
۱۲. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
۱۳. امکان طراحی فرمت چاپی کلیه فرم ها و گزارشات در محیط Fast Report .

نمایشگاه نفت و گاز

لینک منبع

نیازمندی نفت و گاز