برگزاری دوره های اموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

استاندارد


موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل

زیر نظر اساتید مجرب

همراه با کارهای عملی و بصورت پروژه

دوره
جامع
GIS مقدماتی و پیشرفته

دوره
مکان یابی در
GIS با AHP

دوره
جامع آموزش آمار فضایی با
GIS وgeodata

دوره
آموزشی
Google earth

دوره
آموزشی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی
(GIS) در
مخاطرات اقلیمی و بلایای طبیعی

دوره
آموزشی زمین آمار با
GIS

دوره
آموزشی
Network analyst

دوره
اموزشی انجام ۱۰ پروژه در
GIS

مشاوره
پایان نامه های مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی
(GIS)

دوره
آموزشی مقاله نویسی
ISI ویژه
دانشجویان سیستم اطلاعات جغرافیایی
(GIS) وسنجش از
دور
(RS)

برگزاری
کلاس های خصوصی
GIS

برگزاری
کارگاه های ۲ روزه و هفت روزه
GIS در شهر و
دانشگاه شمالینک منبع