تولید کننده در وپنجره ترمال بریک ،آلومینیوم اختصاصی،upvc

استاندارد


گروه های وین ) HIWIN ( پیشرو در زمینه ساخت و تولید انواع درب و پنجره دوجداره و نمای شیشه ای کرتین

وال ) curtainwall (، با تکیه بر دانش چندین ساله مدیران خود، آماادگ خاود را ج ات همیااری و همکااری باا آن

مجموعه محترم اعلام میدارد.

های وین، با همکاری شرکت های داخل و اروپای ، در زمینه سااخت و تولیاد اناواع درب و پنجاره دو جاداره

UPVC ، آلومینیوم اختصاص ، آلومینیوم ترمال بریک، و اجرای نمای شیشاه ای راریل لا و کارتین وال، و باا ب اره

گیری از پیشررته ترین دستگاه های اروپای ، همواره در ج ت رضایتمندی مشتریان و حفظ کیفیت خود کوشیده است.

ضمناً این مجموعه با تکیه بر دانش م ندسین، متخصصین و کارشناسان مجرب خود آمادگ ارائه خادما ییا

را دارد:

مشاوره رایگان با تمام شرکت ها و گروه های مشاور م ندس و انبوه سازان در مح پروژه

 مشاوره رایگان در مورد روند اجرای و اقتصاد پروژه و انتخاب ب ینه ترین نوع سیستل درب و پنجره و نمای شیشه ای

شام پروری ، یراق آلا و لاستیک، شیشه دو جداره

ارسال رزومه کاری، لیست پروژه های اجرا شده و در حال اجرا، پیشن اد قیمت در کوتاهترین زمان بعد از دریارت

نقشه، با مشخص کردن سایز ها و تیپ بندی درب و پنجره و نمای شیشه ای

ارسال نمونه پنجره و یا مقطع پروری به همراه کاتالوگ رن از محصولا

عقد قرارداد کاری به صور عادی و ت اتر

انعطاف اقتصادی در روند پرداخت ها

ارسال محصولا و اجرای آن در اقص نقاط کشور

عملیا اجرای با استفاده با اکیپ مجرب و متخصصلینک منبع