طراحی و تولید چیلر و مینی چیلر

استاندارد


شـرکت سـردآوران نواندیـش در زمینـه تولیـد و راه انـدازی انـواع چیلـر هـای صنعتـی و سیسـتم هـای HVAC در سـال ۱۳۷۹ تاسـیس شـده و بـا
بهـره گیـری از تجـارب متخصصیـن خـود جـزو پیشـگامان تولیـد در ایـن زمینـه مـی باشـد.

کاربـــرد چیـــلرهــای تولیـد شــرکت ســـردآوران : 

 ۱ -خنک کردن فضاهای تجاری، اداری و مسکونی و تهویه مطبوع ساختمانی 

 ۲ -خــنـک کــردن انــواع ماشیــنـهـای تــــزریــق پـلاستــیک 

 ۳ -دستگاه های تولید فیلم , PE , PS , PP , PVC صنایع دارویـی و پزشــکی 

 ۴ -چیــلرهای زیر صـفر برای کاربــردهای خاص صنـعتی تا دمای -۵۰ c 

 ۵ -مـاشیــن هــای ترمــوفـرمینــگ و ظـــروف یکبــار مـصــرف 

 ۶ -انواع ماشین های بادی پلاستیــک 

 ۷ -ماشیـــن های تولیــد پریفــرم 

 ۸ -دســتگــاه هـــای بـــادکـن

 ۹ -صنـــایع لبــنی 

و…..

تولیدات شرکت در ابعاد و ظرفیتهای مختلف بوده و با رزومه ای قوی آماده همکاری با کلیه ارگانها، کارخانجات و پروژه های ساختمانی میباشدلینک منبع